Egenandel og reiser

Økonomisk støtte til aktive utøvere

Støtte fra klubb til utøvere 15 + prioriteres nøye.

Veidekkelekene på Lillehammer

Klubben definerer et årlig reisestevne med breddeprofil som støttes økonomisk. Dette rettes mot alle utøvere i alder fra 14 år og eldre, og er for tiden Veidekkelekene på Lillehammer.

Sportslige kriterier

For utøvere 15 år+  legges sportslige kriterier til grunn for støtte på reisestevner. Det vil som hovedregel tilsvare resultater/prestasjoner på nivå med det som kreves på nasjonale mesterskap i utøverens aldersgruppe. Utøvere som ikke har oppnådd krav kan  også delta på disse stevnene, men uten støtte fra klubben.

Startavgifter

Ranheim friidrett dekker startavgifter til stevner på bane og terrengløp for alle aldersgrupper. Gjelder ikke mosjonsløp eller gateløp. (Dette utgjør en utgiftspost på 100 000 NOK).

For all stevnedeltakelse med økonomisk støtte skal prosedyren være

 • (a) innstilling fra trener god tid i forkant av stevne
 • (b) godkjenning av sportslig leder
 • (c) innstillinger som godkjennes av sportslig leder går deretter til økonomisk ansvarlig som utbetaler til utøver.

Krav for å motta støtte fra Ranheim friidrett:

 • betalt treningsavgift til Ranheim friidrett ved forfall faktura
 • betalt medlemsavgift til Ranheim hovedlag
 • lisens skal være løst for utøvere som er 13 år eller eldre (hvis de fyller 13 i løpet av 2019 skal de løse lisens).
 • alle utøvere i Treningsgruppe 3, som har ambisjoner om konkurranseaktivitet ihht. det som er skissert i tabellen skal ha utvidet lisens, bl.a. fordi denne gir tilgang til behandling ved skade på et tidligere stadium, og kan spare både klubben og utøver for betydelige utgifter
 • den aktive må vise tilfredsstillende seriøsitet i forhold til idretten
 • aktiv deltakelse på klubbens dugnader

(1) Klubben setter opp et årlig reisebudsjett, der hoveddelen rettes til deltakelse på nasjonale mesterskap

 • NM, Jr. NM og UM utendørs: dette er alle stevner med egne kvalifiseringskrav
 • NM innendørs og UM innendørs: NM inne og UM inne har ikke krav til resultat for deltakelse, men Ranheim friidrett stiller krav om at utøvere har resultater, eller på trening demonstrerer et nivå på linje med NM/UM kravene i tilsvarende eller sammenlignbare øvelser.
 • NM banestafetter: Til dette stevnet kreves det innstilling på deltakelse (lag og utøvere) fra de enkelte trenerne (gjort i samråd med de aktuelle utøvere) til sportslig leder. Etter en evaluering gir så sportslig leder tilbakemelding på evt. deltakelse.

For utøvere som er kvalifisert for nasjonale mesterskap i sin aldersklasse støttes overnatting og reise innenfor en gitt ramme til dissse stevnene.  Klubben organiserer og betaler overnatting, mens utøver selv bestiller og legger ut for reise. Reisekostnad innenfor ramme refunderes basert på innsendt reiseregning med bilag på utgiftene. Utøver plikter å reise på billigst mulig måte, og må selv dekke utgifter som overstiger rammen satt for det aktuelle stevnet.

(2) Reisestevne uten kvalifiseringskrav – Veidekkelekene:

Ranheim friidrett definerer Veidekkelekene på Lillehammer som reisestevne med breddeprofil. Det er ønske om stor deltakelse fra utøvere i alder 14 år og eldre.

Klubben støtter med en andel av kostnadene til opphold. Resterende dekkes med egenandel fra alle utøvere som deltar. Reisekostnader dekkes fullt ut av utøver.

(3) I tillegg til nasjonale mesterskap og Veidekkelekene vil RIL for 2019 sette av en sum penger (~50000 NOK) til dekning av utgifter for deltakelse i såkalte ikke-prioriterte stevner

Ønske/søknad om støtte til deltakelse på disse stevnene må gjøres av trener/aktiv god tid i forkant og rettes til sportslig leder, som så tar den endelige avgjørelsen. Her skal det være en enkel og rask lavterskel prosedyre.

Det kan være mange forskjellige beveggrunner til deltakelse på et eller flere av disse stevnene, og her må utøver og trener ha god dialog og være enig i ønsket om stevnedeltakelse. Deltakelse/spons til disse stevnene må også sees i lys av den totale økonomiske støtten som den aktuelle aktive får av klubben. Rammen for total økonomisk støtte til en utøver vil være av størrelsesorden 12-15 000 NOK, utenom i helt spesielle tilfeller [f.eks. utgifter i forbindelse deltakelse på nasjonale representasjonsarrangementer (samlinger/internasjonale stevner)]

Sportslig hovedkriterium for støtte til deltakelse på disse stevnene er også resultater/prestasjoner på nivå med NM/UM-krav i tilsvarende eller sammenlignbar øvelse. For terreng NM må det gjøres en helt egen evaluering.

På disse stevnene må de aktive ordne med booking/betaling av reise og overnatting selv. Refusjon etter innlevert reiseregning. Kostnader som går ut over budsjett/støtte, angitt i regneark, må dekkes av den aktive selv.

(4) Klubben har også satt av en liten sum penger (20 000 NOK) for å dekke ekstra utgifter til utøvere og trenere som ikke får dekket alle sine utgifter i forbindelse med deltakelse på stevner samlinger hvor de er invitert av friidrettsforbundet eller arrangør.

Her er det ikke budsjettert med noen spesifikke beløp, og støtte gis basert på søknad i hvert enkelt tilfelle. Skal støtte påregnes må også her søknad leveres til sportslig leder god tid i forkant. (egen budsjettpost).

MERK: Utøvere, som er så gamle at de ikke kan benytte seg av ungdomspriser ved flytransport, vil få en påplussing på transportstøtte på 600 NOK i forhold til det som står i det aktuelle regnearket (gjelder bare når fly benyttes).

Skadefond

Det settes av midler (15 000 NOK) i budsjett for støtte til utøvere i forbindelse med i skadebehandling. Søknad om slik støtte må rettes til sportslig leder. Det forutsettes at utøver har tegnet utvidet lisens, at skaden er meldt Skadetelefonen for idrettsskader, og at utøver benytter seg av tilbudet som gis derfra.

Det gis ikke støtte til forebyggende skadebehandling fra klubben sin side.